Cẩm nang hướng dẫn đầu tư EB-5 năm 2022 – Bước 2: Cách Lựa Chọn Dự án EB-5

BƯỚC 2: Cách Lựa Chọn Dự án EB-5

(bởi Luật sư Christian Triantaphyllis)

Quá trình lựa chọn dự án EB-5 có thể là quá trình dài đối với các nhà đầu tư EB-5. Quy trình có các bước cần thực hiện để đưa ra quyết định này hiệu quả. Nhà đầu tư cần có các cố vấn pháp lý và cố vấn tài chính hỗ trợ khi đưa ra quyết định lựa chọn dự án EB-5. Có nhiều vấn đề cần tuân thủ luật nhập cư và rủi ro tài chính liên quan đến quá trình này. Đối với dự án EB-5 Trung tâm vùng, nhà đầu tư cần tập trung vào các yếu tố liên quan sau khi đưa ra quyết định quan trọng này.

Làm thế nào lựa chọn Trung tâm vùng EB-5

Trung tâm vùng EB-5 là một tổ chức của Hoa Kỳ, thuộc sở hữu bởi nhà nước hoặc tư nhân, được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chỉ định để tham gia vào Chương trình Nhà đầu tư Định cư theo diện EB-5 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mỗi Trung tâm vùng có thẩm quyền đối với một khu vực địa lý cụ thể để tập trung vốn đầu tư EB-5. Hiện có hơn 720 Trung tâm vùng do USCIS chỉ định, điều này có vẻ quá sức đối với một nhà đầu tư tiềm năng khi lựa chọn một dự án Trung tâm vùng để đầu tư.

Xem ví dụ về dự án đầu tư EB-5 gián tiếp qua Trung tâm vùng

Các hành động được thực hiện để chọn một Trung tâm vùng EB-5 bao gồm:

 • Xác nhận Trung tâm vùng đã được USCIS chỉ định bằng cách yêu cầu bản sao thư chỉ định của Trung tâm vùng và xem xét danh sách các Trung tâm vùng EB-5 được chấp thuận trên trang web chính thức của USCIS.
 • Yêu cầu bằng chứng về việc Trung tâm vùng tuân thủ các yêu cầu báo cáo hàng năm I-924A của USCIS. Chẳng hạn như biên lai nộp đơn I-924A.
 • Thực hiện thẩm định về lý lịch của các nhà điều hành Trung tâm vùng.
 • Yêu cầu thông tin về hồ sơ theo dõi việc chấp thuận của các nhà đầu tư EB-5 đối với các mẫu đơn I-526 I-829.
 • Yêu cầu bản sao của thỏa thuận tài trợ giữa Trung tâm vùng và dự án EB-5 để đảm bảo tính liên kết với Trung tâm vùng.

Làm thế nào chọn một dự án EB-5

Quá trình lựa chọn dự án EB-5 liên quan đến việc thẩm định và đánh giá một dự án từ cả góc độ tài chính và luật di trú. Mục tiêu chính của nhà đầu tư liên quan đến  an toàn thẻ xanh để trở thành thường trú nhân và được hoàn vốn. Đề nghị đầu tư EB-5 để tài trợ cho dự án EB-5 bao gồm các tài liệu liên quan đến đơn vị phát hành và nhà phát triển dự án.

Các hành động được thực hiện để chọn một dự án EB-5 bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

Kế hoạch kinh doanh cho dự án

Xem xét kế hoạch kinh doanh bao gồm các mục sau:

 • Tiến độ thi công dự án
 • Kinh phí xây dựng dự án
 • Tiến trình tạo việc làm
 • Mẫu báo cáo tài chính 5-10 năm cho dự án
 • Hình ảnh dự án
 • Thẩm định
 • Nghiên cứu thị trường của bên thứ 3 về tính khả thi của dự án
 • Giấy phép và phê duyệt của chính phủ
 • Chứng thư / hợp đồng thuê
 • Hợp đồng tổng thầu
 • Phân tích khu vực việc làm mục tiêu

Nghiên cứu Tác động Kinh tế

Xem xét phương pháp luận, độ tin cậy của các đầu vào của nghiên cứu như chi tiêu dự án và doanh thu hoạt động, và kiểm tra các vấn đề về tỷ lệ thuê dự án.

Hợp đồng đầu tư EB-5

Xem xét bất kỳ tài liệu nào sau đây để biết các vấn đề tuân thủ EB-5, nếu có:

 • Bản công bố thông tin đầu tư
 • Thỏa thuận LLC/LP
 • Thỏa thuận ký quỹ
 • Hồ sơ vay EB-5

Tài liệu Phát triển Dự án

Xem xét bất kỳ tài liệu nào sau đây về các vấn đề tuân thủ EB-5, nếu có:

 • Hồ sơ cho vay
 • Hồ sơ vốn vay bắc cầu
 • Bằng chứng về đầu tư vốn cổ phần
 • Nền tảng và kinh nghiệm của các nhà phát triển dự án

Khi xem xét các tài liệu dự án EB-5, cần phân tích một số từ ngữ nhất định nhằm tuân thủ luật nhập cư và mục đích thẩm định tài chính. Ví dụ: việc sử dụng từ “đảm bảo” là “nhạy cảm” trong các tài liệu đầu tư EB-5.  Doanh nghiệp thương mại mới (New Commercial Enterprise – NCE) không thể bảo đảm lợi tức của quỹ đầu tư của nhà đầu tư EB-5. Tuy nhiên, có một số đảm bảo nhất định được phép theo chương trình EB-5. Các loại bảo đảm có thể được ghi trong tài liệu chào bán dự án như sau:

 • Được NCE đảm bảo hoàn trả phần vốn góp cho nhà đầu tư EB-5 sau khi từ chối I-526 hoặc việc tiếp nhận Thường trú nhân hợp pháp có điều kiện.
 • Việc hoàn trả khoản đầu tư EB-5 từ NCE cho tổ chức tạo việc làm (JCE) có thể được đảm bảo bởi JCE hoặc công ty liên quan của JCE, được viết trong bảng điều khoản.
 • Đảm bảo hoàn thành xây dựng do JCE cung cấp để  tạo đủ việc làm sẽ diễn ra thay mặt cho các nhà đầu tư EB-5.

Hồ sơ đầu tư dự án cần thảo luận về việc tồn đọng EB-5 và thời hạn nhập cư EB-5 kéo dài cho một số quốc gia. Các công việc tồn đọng kéo dài tạo ra nhu cầu về từ ngữ được sử dụng trong các hợp đồng đầu tư. Điều này liên quan đến mối quan tâm về trẻ em quá tuổi và giải thích về khung thời gian cho các nhà đầu tư nhận tín dụng để tạo việc làm. Các khía cạnh về cách dự án xử lý quỹ EB-5 cũng phải được đưa vào hợp đồng nếu các mốc thời gian EB-5 kéo dài. Chẳng hạn dự đoán các điều khoản cho vay EB-5 dài hơn và mô tả các tùy chọn để tái sử dụng vốn đầu tư EB-5.

Phân loại dự án EB-5

Các quy định của EB-5 yêu cầu nhà đầu tư EB-5 nhận được vốn chủ sở hữu trong NCE để đổi lại khoản đầu tư EB-5. Do đó, nhà đầu tư không thể cho NCE vay vốn đầu tư. Tuy nhiên, 2 loại dự án EB-5 chính trên thị trường: mô hình vốn chủ sở hữu và mô hình cho vay. Mô hình vốn chủ sở hữu dự án EB-5 yêu cầu NCE dùng quỹ của nhà đầu tư EB-5 để đầu tư vốn cổ phần vào dự án (gọi là JCE). Trong khi đó mô hình cho vay yêu cầu NCE sử dụng quỹ của nhà đầu tư EB-5 cho vay JCE để phát triển dự án.

Trong cả 2 trường hợp, nhà đầu tư EB-5 có các điều khoản đầu tư riêng với NCE, và NCE. Và JCE sẽ có các điều khoản đầu tư riêng và dự án sẽ có trách nhiệm tạo ra đủ số lượng việc làm cho nhà đầu tư EB -5 và hoàn trả số tiền đầu tư trở lại NCE. Về mô hình cho vay, các tài liệu cho vay EB-5 thảo luận khoản vay EB-5 ở vị trí cấp cao hay cấp dưới với người đi vay dự án. Và liệu khoản vay EB-5 có được bảo đảm hay không được đảm bảo bởi dự án. Mỗi nhà đầu tư sẽ xác định cấu trúc đầu tư ưa chuộng khi lựa chọn dự án để đầu tư. Một trong hai cấu trúc đều phù hợp với chương trình EB-5 miễn là khoản đầu tư được cấu trúc theo cách tuân thủ EB-5.

Khu vực việc làm mục tiêu (TEA)/Khu vực ngoài vùng ưu tiên (Non-TEA)

Kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2019, các quy định EB-5 mới có hiệu lực, trong đó USCIS loại bỏ khả năng của một tiểu bang hoặc chính quyền địa phương trong việc chỉ định một số khu vực địa lý và chính trị nhất định. Đó là các khu vực thất nghiệp cao để đủ điều kiện là khu vực việc làm mục tiêu (TEA). USCIS sẽ chịu trách nhiệm chỉ định vùng TEA nhằm hạn chế tạo ra các TEA dựa trên điều tra dân số để giúp đảm bảo chỉ định TEA được thực hiện công bằng và nhất quán. Phương pháp mà TEA được chỉ định để dự án EB-5 đủ điều kiện cho mức đầu tư $US800.000 thay vì $US1.050.000, đã khiến các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng gặp một số nhầm lẫn.

USCIS định nghĩa TEA là khu vực nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% mức trung bình cả nước.

Khu vực TEA nông thôn

Theo quy định EB-5 mới, “khu vực nông thôn” được hiểu là khu vực bên ngoài khu vực thống kê đô thị, thành phố hoặc thị trấn có dân số từ 20.000 người trở lên. Trên thực tế, để đủ điều kiện trở thành vùng nông thôn TEA, nhà đầu tư EB-5 cần nộp dữ liệu điều tra dân số co thấy vị trí dự án nằm ngoài khu vực thống kê đô thị và dân số dưới 20.000 người. USCIS sẽ xem xét đơn I-526 và trong quá trình đó sẽ xem xét dữ liệu điều tra dân số để phê duyệt tiêu chuẩn TEA.

Khu vực TEA thất nghiệp cao

Quy định EB-5 mới quy định một khu vực ở vị trí đô thị được chỉ định là TEA nếu khoản đầu tư nằm trong khu vực thống kê đô thị, một quận trong khu vực thống kê đô thị hoặc thành phố/thị trấn với dân số 20.000 hoặc hơn. Trong đó hoạt động đầu tư chủ yếu là hoạt động kinh doanh và có tỷ lệ thất nghiệp bình quân ít nhất là 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình cả nước. Khu vực này cũng bao gồm ranh giới điều tra dân số mà đầu tư chủ yếu là hoạt động kinh doanh, Nó có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các vùng điều tra dân số trực tiếp tiếp giáp với ranh giới đó và có tỷ lệ thất nghiệp trung bình theo điều tra dân số ít nhất là 150% mức trung bình toàn quốc. Để đủ điều kiện một TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao, nhà đầu tư EB-5 cần thể hiện trong I-526 một nghiên cứu điều tra dân số của dự án. Nếu cần, nghiên cứu bao gồm các vùng điều tra dân số trực tiếp liền kề với đường điều tra dân số của dự án EB-5 nhằm đáp ứng yêu cầu tỷ lệ thất nghiệp 150%. USCIS không tự động phê duyệt bất kỳ phương pháp cụ thể để tính toán tỷ lệ thất nghiệp để xác định TEA. Nhưng USCIS sẽ xem xét đơn I-526 và trong quá trình đó xem xét nghiên cứu đường điều tra để phê duyệt tiêu chuẩn của TEA.

Trong 2 kịch bản TEA, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng tin cậy và kiểm chứng được rằng khu vực đầu tư là nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao để mức đầu tư $US800.000 đủ điều kiện.

Hiện tại có các dự án EB-5 đủ điều kiện trở thành TEA theo tiêu chuẩn nông thôn và những dự án khác đủ điều kiện theo tiêu chuẩn thất nghiệp cao. Một phần của quá trình lựa chọn dự án sẽ xem xét các bằng chứng về địa điểm dự án đủ tiêu chuẩn như một vùng TEA đù tiêu chuẩn trong đơn I-526.

Như vậy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn dự án EB-5. Nhà đầu tư EB-5 sử dụng các bên cố vấn và thảo luận để thu hẹp các lựa chọn đầu tư nhằm thực hiện tốt hơn việc thẩm định xác định dự án đáp ứng nhu cầu và mục tiêu nhà đầu tư từ cả góc độ tài chính và di trú.

Vui lòng đón xem tiếp bài hướng dẫn đầu tư số 3 – BƯỚC 3: Thẩm định tính hiệu quả đầu tư EB-5

Nguồn: EB-5 Visa Blog

Tài liệu cẩm nang hướng dẫn đầu tư EB-5 từ EB5Investors định hướng các bước đầu tư EB-5 với mức đầu tư tối thiểu $US800.000 và để nhận được thường trú nhân (PR) tại Hoa Kỳ. Hướng dẫn bao gồm các yêu cầu đối với chương trình EB-5, tiến trình, số tiền đầu tư, cách chọn dự án EB-5, chiến lược thẩm định, vai trò của các đơn vị dịch vụ EB-5, cách thức chuẩn bị đơn đăng ký đầu tư, quy trình đầu tư để có thường trú nhân, cách thức có được thẻ xanh vĩnh viễn và các yêu cầu trở thành công dân Hoa Kỳ.

Bài viết do các luật sư và chuyên gia soạn thảo với thông tin cập nhật theo luật EB-5 mới, tháng 03/2022. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các nhà đầu tư về 9 bài viết tương ứng với 9 bước đầu tư cơ bản.

Đăng ký tư vấn

CNW rất vui đón chào các nhà đầu tư tham gia tư vấn 1:1 tại văn phòng CNW để tìm hiểu chiến lược, cách thức đầu tư và các dự án EB-5 an toàn, nhanh và khả thi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và đồng hành từng bước trong hành trình đầu tư EB-5 cho từng nhà đầu tư để sở hữu thẻ xanh và hoàn vốn thàng công.

Đăng ký ngay để tìm hiểu và giữ suất đầu tư. Vui lòng điền vào FORM ĐĂNG KÝ bên dưới hoặc liên hệ hotline 0908835533

Tham khảo thêm thông tin hướng dẫn đầu tư dự án EB-5: