Chi tiết về đơn I-956 và quy định mới của USCIS đối với trung tâm vùng EB-5

USCIS đã ban hành mẫu đơn I-956 – Đăng ký chỉ định Trung tâm vùng (Application for Regional Center Designation) hôm 13/5 kèm hướng dẫn chi tiết. Tất cả trung tâm vùng phải nộp đơn I-956 và cần nhận được phê duyệt từ USCIS để hoạt động.

mẫu đơn I-956 – Đăng ký chỉ định Trung tâm vùng

Sau đây là những điểm chính về quy định đơn I-956 và yêu cầu từ USCIS dành cho trung tâm vùng.

Tên Form I-956

Đơn I-956 có tên chính thức là Application for Regional Center Designation. Mẫu đơn I-956 dài 12 trang đã được đăng tải tại website USCIS, bạn có thể xem và tải về tại đây.

Form I-956 khác biệt thế nào với I-526?

 • I-956 dành cho tất cả thực thể đăng ký chỉ định trung tâm vùng trong chương trình EB-5.
 • Đơn I-956 và I-526 phục vụ hai nhóm đối tượng khác nhau. Đơn I-956 là yêu cầu mới từ USCIS để các trung tâm vùng đã được chỉ định trước đây phải Đăng ký lại để được hoạt động. Trong khi đó, đơn I-526 là Đơn đăng ký Nhập cư của Nhà đầu tư nước ngoài, được sử dụng làm bước đầu tiên để nộp đơn cho Chương trình Thị thực EB-5.
 • Theo quy định của Đạo luật về Tính Liêm chính và Cải cách EB-5 (“RIA”) 2022, nhà đầu tư chỉ có thể nộp đơn I-526 liên quan đến trung tâm vùng nếu trung tâm vùng đó đã có đơn I-956 được phê duyệt.

Phí nộp đơn I-956

 • Biểu mẫu I-956 có lệ phí nộp đơn cao là $ 17,795. Phí này phải được thanh toán trong lần nộp đơn đầu tiên cũng như với bất kỳ hồ sơ tiếp theo nào nếu Trung tâm vùng đó thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc hỗ trợ dự án mới nào.
 • Bên cạnh đó, mỗi cá nhân liên quan đến Trung tâm vùng phải điền và gửi Mẫu bổ sung I-956H, Bona Fides of People để đủ điều kiện tham gia vào Chương trình Trung tâm Vùng. Biểu mẫu bổ sung này bao gồm các câu hỏi về tính đủ điều kiện và phải bao gồm phí sinh trắc học là $ 85/ người.

Khu vực địa lý của trung tâm vùng mới 

 • Một trung tâm vùng phải hoạt động trong một khu vực địa lý xác định, tiếp giáp và giới hạn. Cần mô tả khu vực này trong đơn I-956 về sự phù hợp với mục đích tập trung đầu tư nhóm vào khu vực đó. Nếu nộp đơn sửa đổi để mở rộng khu vực địa lý của trung tâm vùng thì mô tả cả khu vực địa lý hiện được phê duyệt và khu vực thay đổi được yêu cầu.
 • Cũng như chương trình cũ, các trung tâm vùng mới sẽ có khu vực địa lý được chấp thuận. Đơn I-956 gợi ý rằng, một khu vực địa lý có thể lớn bằng nhiều tiểu bang hoặc nhỏ bằng một đường điều tra dân số duy nhất. Bất kể quy mô khu vực, USCIS sẽ yêu cầu bằng chứng rằng trung tâm vùng sẽ tạo ra việc làm trong toàn khu vực được mô tả trong đơn I-956 của người nộp đơn.
  • Ví dụ: Một trung tâm vùng được đề xuất bao phủ toàn bộ tiểu bang California phải có một kế hoạch kinh doanh đáng tin cậy trong đó mô tả đầu tư EB-5 và tạo việc làm hiệu quả trên nhiều khu vực của tiểu bang.

Chứng minh tác động kinh tế đáng kể

Trung tâm vùng phải chứng minh rằng, khoản đầu tư gộp sẽ có tác động kinh tế đáng kể đối với khu vực địa lý được đề xuất. Điều này phải bao gồm các dự đoán hợp lý, được hỗ trợ bởi công cụ dự báo minh bạch và hợp lệ về mặt kinh tế và thống kê, liên quan đến số tiền đầu tư sẽ được gộp lại. Doanh nghiệp thương mại sẽ nhận các khoản đầu tư đó, chi tiết về các công việc sẽ được tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp và các hiệu quả kinh tế tích cực khác sẽ có.

Cũng như các đơn I-924 trước đây, người nộp đơn I-956 phải chứng minh rằng, trung tâm vùng được đề xuất sẽ có tác động kinh tế tích cực trong toàn bộ khu vực địa lý được yêu cầu. Đơn I-956 yêu cầu người nộp đơn mô tả các loại hình doanh nghiệp thương mại sẽ nhận đầu tư EB-5, cung cấp chi tiết về các công việc sẽ được tạo ra (trực tiếp hoặc gián tiếp) và mô tả các tác động kinh tế tích cực khác.

Chính sách và thủ tục toàn diện của trung tâm vùng

Trung tâm vùng phải mô tả các chính sách và thủ tục được thiết kế hợp lý để giám sát các doanh nghiệp thương mại mới và bất kỳ tổ chức tạo việc làm liên quan nào để đảm bảo tuân thủ tất cả các luật, quy định và lệnh hành pháp hiện hành của Mỹ. Chính sách cần tuân thủ luật nhập cư, hình sự và chứng khoán luật, cũng như tất cả các luật chứng khoán của tiểu bang nơi thực hiện bất kỳ đợt chào bán chứng khoán nào.

Trung tâm vùng phải có sổ tay chính sách và thủ tục giải thích cách tuân thủ các quy tắc chương trình EB-5 hiện có và các yêu cầu mới được đặt ra trong Đạo luật về Tính Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022.

Nhân sự của trung tâm vùng phải nộp sinh trắc học và vượt qua cuộc điều tra lý lịch.

 • Tất cả cá nhân liên quan đến trung tâm vùng bao gồm bất kỳ người nào ở vị trí có thẩm quyền thực sự để đưa ra các quyết định hoạt động hoặc quản lý đối với việc gộp, chứng khoán hóa, đầu tư, giải phóng, chấp nhận hoặc kiểm soát hoặc sử dụng bất kỳ vốn EB-5 nào từ các nhà đầu tư nhập cư.
 • Một cá nhân có thể ở vị trí “có thẩm quyền thực sự” nếu người đó đóng vai trò là giám đốc, người đại diện, quản trị viên, chủ sở hữu, viên chức, thành viên hội đồng quản trị, người quản lý, người điều hành, thành viên hợp danh, người được ủy thác, người đại diện, hoặc ở vị trí tương tự tại trung tâm vùng.
 • Chủ sở hữu, nhân viên, đối tác chung và người khác ở các vị trí “có thẩm quyền thực sự” phải được xác định trong đơn I-956 và phải nộp Mẫu đơn I-956H, Bona Fides of People Liên quan đến Chương trình Trung tâm vùng. Nếu USCIS phát hiện ra việc đơn không bao gồm một người ở vị trí có thẩm quyền thực sự có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm cả việc chấm dứt chỉ định trung tâm vùng.

Thời gian xử lý đơn I-956 mất bao lâu?

 Thời gian xử lý đơn I-956 hiện chưa được USCIS xác định. Trang kiểm tra thời gian xử lý đơn “Check Case Processing Times” của USCIS chưa cập nhật mẫu đơn này.

Các giai đoạn xử lý Đơn I-956 của USCIS

 1. Địa chỉ – Trung tâm vùng phải có địa chỉ tại Mỹ để nộp đơn.
 2. Xử lý ban đầu – Sau khi USCIS chấp nhận đơn đăng ký của trung tâm vùng sẽ kiểm tra tính đầy đủ của đơn. Nếu đơn không điền đầy đủ, trung tâm vùng sẽ không được xem là thiết lập đủ điều kiện và USCIS có thể trả lại hoặc từ chối đơn đăng ký của bạn.
 3. Yêu cầu thêm thông tin – USCIS có thể yêu cầu trung tâm vùng cung cấp thêm thông tin hoặc bằng chứng để hỗ trợ đơn đăng ký. USCIS cũng có thể yêu cầu cung cấp bản gốc của bất kỳ bản sao nào được gửi. Nếu cơ quan này yêu cầu một tài liệu gốc, tài liệu đó sẽ được trả lại cho trung tâm vùng sau khi USCIS đã thẩm tra xong và không còn cần tài liệu gốc đó nữa.
 4. Yêu cầu Phỏng vấn –  USCIS có thể yêu cầu đại diện trung tâm vùng đến văn phòng USCIS để phỏng vấn dựa trên đơn đăng ký. Vào thời điểm bất kỳ cuộc phỏng vấn hoặc có mặt tại văn phòng USCIS, cơ quan này có thể yêu cầu trung tâm vùng cung cấp sinh trắc học để xác minh danh tính hoặc cập nhật lý lịch và kiểm tra bảo mật.
 5. Quyết định – Kết quả xét đơn I-956 liên quan đến việc xác định xem trung tâm vùng có đủ điều kiện để được chỉ định hay không (hoặc sửa đổi hợp lệ đối với chỉ định đã được phê duyệt trước đó). USCIS sẽ thông báo về quyết định xử lý đơn I-956 bằng văn bản.
 6. Phê duyệt – Nếu trung tâm vùng đủ điều kiện để được hưởng quyền lợi đang tìm kiếm, USCIS sẽ chấp thuận đơn đăng ký. Thông báo phê duyệt sẽ cung cấp thông tin về trách nhiệm và nghĩa vụ của trung tâm vùng đã được USCIS chỉ định. Văn bản này cũng sẽ liệt kê các bằng chứng cần nộp để hỗ trợ các đơn đăng ký EB-5 của nhà đầu tư liên quan đến trung tâm vùng và chi tiết về các yêu cầu báo cáo, giám sát đối với các trung tâm vùng.
 7. Từ chối – Nếu trung tâm vùng không xác định được tính đủ điều kiện cho quyền lợi đang tìm kiếm, USCIS sẽ từ chối đơn đăng ký này. Thông báo từ chối sẽ mô tả các lý do từ chối và quyền của trung tâm vùng được khiếu nại lên Văn phòng Khiếu nại Hành chính (Administrative Appeals Office) như được quy định trong 8 CFR Phần 103.3.

Tin tức liên quan đến việc ban hành đơn I-956

 • Vào ngày 11/4/2022, USCIS đã đăng một hướng dẫn về luật EB-5 mới, làm vô hiệu hóa hơn 600 trung tâm vùng đã được chỉ định và yêu cầu tất cả phải được chỉ định lại để được phép nộp đơn I-526, hiệu lực từ 14/5/2022.
 • Việc USCIS đưa ra giải thích và hướng dẫn mới làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của các trung tâm vùng. Các thực thể này sẽ phải bị gián đoạn thêm một thời gian nữa mới được hoạt động.
 • Ngày 11/5/2022: Đang có một vụ kiện chống lại USCIS yêu cầu phê duyệt Đơn I-956 cho các trung tâm vùng EB-5 đã được chỉ định trước đó.
 • Liên minh Đầu tư EB-5 (EB5IC) thông qua một trong các thành viên đã khiếu kiện cách giải thích của USCIS tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California. Case 3:22-cv-02487-JCS Behring Regional Center LLC v. Majorkas et al. Nguyên đơn đã đệ đơn đề nghị lệnh cấm tạm thời vào ngày 26/4/2022, yêu cầu tòa án dừng hướng dẫn của USCIS.
 • Xem thêm: Trung tâm vùng Behring lại đệ đơn kiện USCIS ra toà án Quận Bắc California

Phiên toà diễn ra ngày 11/5/2022, trong đó Thẩm phán đã lùi phiên điều trần xuống tuần đầu tiên của tháng 6/2022.

CNW sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất về chương trình EB-5 để Quý nhà đầu tư được rõ.

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ. Chúng tôi đã tích cực tìm kiếm & lựa chọn các mô hình kinh doanh EB-5 trực tiếp khả thi và tiện lợi nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại Mỹ, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức EB-5