Đầu tư Visa EB-5 – Làm thế nào để thành công?

Yêu cầu để có được Visa EB-5?

Để đủ điều kiện đầu tư visa EB-5 thành công:

 • Bạn phải đầu tư vào một “doanh nghiệp kinh doanh mới”
 • Bạn phải đầu tư ít nhất 1 triệu USD vào doanh nghiệp kinh doanh mới. Hoặc bạn có thể đủ điều kiện để thực hiện khoản đầu tư giảm 500.000 USD nếu khoản đầu tư nằm trong “khu vực tạo việc làm mục tiêu TEA”
 • Khoản đầu tư của bạn phải dẫn đến việc tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Mỹ
 • Khoản đầu tư của bạn luôn ở “tình trạng rủi ro
 • Các khoản tiền được sử dụng cho đầu tư của bạn phải hợp pháp
 • Bạn tham gia quản lý doanh nghiệp kinh doanh mới

Các điều kiện đầu tư visa EB-5 thành công:

Doanh nghiệp kinh doanh mới theo quy định EB-5 là gì?

 • Doanh nghiệp kinh doanh mới là một doanh nghiệp kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện các hoạt động hợp pháp, được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990
 • Để đủ điều kiện xin visa EB-5, công ty bạn đầu tư phải đủ điều kiện là doanh nghiệp kinh doanh mới
 • Hoạt động được thực hiện bởi một doanh nghiệp kinh doanh mới phải là kinh doanh. Vì vậy, sở hữu và vận hành một bất động sản dân cư sẽ không đủ điều kiện

Các doanh nghiệp được thành lập vào hoặc trước ngày 29 tháng 11 năm 1990 cũng có thể đủ điều kiện là doanh nghiệp kinh doanh mới nếu:

 • Nhà đầu tư thực sự tổ chức lại hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp; hoặc là
 • Nếu nhà đầu tư tăng quy mô doanh nghiệp để: tăng 40% số lượng nhân viên hoặc tăng 40% giá trị ròng của doanh nghiệp

Những loại hình doanh nghiệp đủ điều kiện cho đầu tư EB-5?

Hầu hết các loại pháp nhân kinh doanh đủ điều kiện cho visa EB-5 bao gồm:

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Quan hệ đối tác thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn (LP) và thành viên chủ chốt (GP)
 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn LLCs
 • và nhiều loại hình doanh nghiệp khác

Để đủ điều kiện xin visa EB-5, bạn có thể:

 • Bắt đầu một doanh nghiệp mới
 • Đầu tư vào một doanh nghiệp hiện có
 • Mua một doanh nghiệp hiện có
 • hoặc, đầu tư vào một Trung tâm Vùng

Khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA) là gì?

 • Là nhà đầu tư EB-5, bạn có thể đủ điều kiện tham gia khoản đầu tư giảm 500.000 USD nếu doanh nghiệp bạn đầu tư nằm trong khu vực tạo việc làm mục tiêu
 • Khu vực tạo việc làm mục tiêu là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn (theo quy định của Đạo luật Di trú và Quốc tịch)
 • Một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao là một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình quốc gia
 • Khu vực nông thôn là khu vực không nằm trong khu vực thống kê đô thị (MSA) và không nằm trong bất kỳ thành phố hay thị trấn nào có dân số từ 20.000 người trở lên
 • Để đủ điều kiện cho số tiền đầu tư giảm, doanh nghiệp kinh doanh mới phải kinh doanh chủ yếu trong khu vực tạo việc làm mục tiêu
 • Một doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh trong khu vực mà nó “thường xuyên, một cách hệ thống và liên tục cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hỗ trợ tạo việc làm”

Trung tâm Vùng (Regional Center) là gì?

 • Trung tâm Vùng là một thực thể kinh doanh được quy định bởi USCIS, có khả năng tập hợp vốn từ nhiều nhà đầu tư EB-5 để phát triển dự án
 • Các Trung tâm Vùng phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiệu quả khu vực và tạo việc làm. Họ thường phát triển các khách sạn, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn và các dự án bất động sản khác

Sự khác biệt giữa đầu tư vào một Trung tâm Vùng và Đầu tư Trực tiếp là gì?

Để đủ điều kiện xin visa EB-5, bạn có thể đầu tư trực tiếp hoặc họ đầu tư gián tiếp thông qua một Trung tâm Vùng.

 • Ví dụ về đầu tư trực tiếp bao gồm: bắt đầu kinh doanh, mua một doanh nghiệp hiện có hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp hiện có
 • Một nhà đầu tư cũng có thể đủ điều kiện xin visa EB-5 bằng cách đầu tư gián tiếp thông qua một Trung tâm Vùng
 • Các Trung tâm Vùng có được vốn từ nhiều nhà đầu tư để phát triển một dự án quy mô lớn
 • Sự khác biệt chính giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư của Trung tâm Vùng phải liên quan đến mức độ kiểm soát của nhà đầu tư trong cách đầu tư và cách tính công việc, để đáp ứng yêu cầu tạo việc làm EB-5
 • Hầu hết các trường hợp đầu tư visa EB-5 hiện nay đều là đầu tư gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng – như một “phương thức đầu tư thụ động”

Vấn đề Kiểm soát

Đầu tư trực tiếp
 • Trong một khoản đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư thường là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp hoặc một trong số ít người đồng sở hữu
 • Với các khoản đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư có quyền kiểm soát doanh nghiệp đáng kể và tích cực tham gia vào các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp
Trung tâm Vùng
 • Trong một khoản đầu tư Trung tâm Vùng, nhà đầu tư có ít quyền kiểm soát hơn
 • Nhà đầu tư là một trong số hàng chục thậm chí hàng trăm nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư vào đầu tư Trung tâm Vùng có rất ít hoặc không tham gia vào các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp
 • Việc kiểm soát nhà đầu tư của doanh nghiệp thường bị giới hạn ở các quyền biểu quyết cơ bản.

Tạo việc làm

 • Một trong những yêu cầu chính của chương trình EB-5 là khoản đầu tư của nhà đầu tư phải dẫn đến việc tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ
 • Cách tính công việc phụ thuộc vào việc nhà đầu tư thực hiện đầu tư trực tiếp hay họ đầu tư vào Trung tâm Vùng
 • Đối với các khoản đầu tư trực tiếp, các công việc duy nhất được tính vào yêu cầu tạo việc làm là các công việc được tạo ra trực tiếp bởi doanh nghiệp kinh doanh mới. Đây là những công việc trực tiếp
 • Công việc trực tiếp là một công việc mà doanh nghiệp kinh doanh mới là chủ nhân
 • Các Trung tâm Vùng có thể tính việc làm trực tiếp và công việc gián tiếp
 • Công việc gián tiếp là những công việc được tổ chức bên ngoài doanh nghiệp kinh doanh mới nhưng được tạo ra do kết quả của doanh nghiệp kinh doanh mới
 • Điều này có nghĩa là các Trung tâm Vùng có thể ghi nhận các công việc mà họ không trực tiếp tạo ra. Điều này bao gồm các công việc được tạo ra do kết quả của dự án mà Trung tâm Vùng đang phát triển
Ví dụ về Lợi ích Tạo Việc làm của Trung tâm Vùng:
 • Nếu một Trung tâm Vùng phát triển một khách sạn lớn, nó có thể ghi nhận công việc cho tất cả nhân viên của khách sạn. Đây là những công việc trực tiếp
 • Để xây dựng khách sạn, Trung tâm Vùng sẽ cần các nhà cung cấp bê tông, đồ nội thất và các hàng hóa khác. Những công nhân này có thể được tính là công việc gián tiếp
 • Ngoài ra, sự phát triển của khách sạn sẽ đưa hàng trăm công nhân mới đến khu vực này và hàng trăm, hàng ngàn khách. Dòng người này sẽ có lợi cho các doanh nghiệp xung quanh, bao gồm các nhà hàng và cửa hàng địa phương
 • Trung tâm Vùng cũng có thể ghi nhận công việc được tạo ra bởi các doanh nghiệp xung quanh do kết quả của việc kinh doanh tăng lên. Đây cũng là những công việc gián tiếp
 • Nhưng, nếu cùng một khoản đầu tư khách sạn được thực hiện như một khoản đầu tư trực tiếp, (không thông qua một Trung tâm Vùng), thì dự án không thể ghi nhận công việc cho các công việc gián tiếp
 • Thay vào đó, khách sạn sẽ chỉ có thể ghi nhận công việc cho các công việc trực tiếp mà họ tạo ra, như nhân viên khách sạn
Một sự khác biệt lớn giữa đầu tư Trung tâm Vùng và đầu tư trực tiếp là cách mà nhà đầu tư chứng minh tạo việc làm
 • Đối với các khoản đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư phải chứng minh rằng 10 việc làm trực tiếp đã thực sự được tạo ra. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư phải nộp các tài liệu việc làm thực tế cho mỗi nhân viên (bao gồm cả Mẫu I-9).
 • Các Trung tâm Vùng không phải chứng minh sự sáng tạo thực tế của từng công việc riêng lẻ
 • Thay vào đó, các Trung tâm Vùng sử dụng hệ số nhân và công thức kinh tế cho thấy việc tạo ra số lượng công việc cần thiết

 Ví dụ về các Nguồn vốn Đầu tư Hợp pháp cho Visa EB-5 là gì?

Một trong những yêu cầu chính của visa EB-5 là các khoản tiền được sử dụng cho khoản đầu tư EB-5 phải được công nhận hợp pháp.

 • Điều này có nghĩa là các khoản tiền phải có được thông qua hoạt động hợp pháp và không thể có được thông qua bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào
 • Để chứng minh điều này, bạn sẽ gửi nhiều tài liệu chứng minh số tiền kiếm được, bao gồm cả báo cáo ngân hàng và báo cáo thuế
Một số ví dụ về các nguồn tiền đầu tư hợp pháp bao gồm:
 • Thu nhập kiếm được từ việc làm
 • Thu nhập từ việc bán bất động sản
 • Khoản vay so với vốn chủ sở hữu trong bất động sản
 • Thu nhập từ việc bán doanh nghiệp
 • Tài sản thừa kế
 • Quà tặng

Tôi có thể sử dụng quà tặng cho khoản đầu tư EB-5 của mình không?

 • Có, số tiền bạn sử dụng làm khoản đầu tư EB-5 của bạn có thể được người khác tặng
 • Hãy nhớ rằng, tiền phải thuộc sở hữu của bạn trước khi chúng được đầu tư vào doanh nghiệp EB-5. Người tặng không thể đầu tư tiền trực tiếp vào doanh nghiệp EB-5 thay mặt bạn
 • Bạn vẫn sẽ phải chứng minh rằng người đã tặng bạn số tiền nhận được tiền một cách hợp pháp. Đều tương tự cũng đúng nếu khoản đầu tư EB-5 của bạn đến từ một khoản thừa kế

Đầu tư của tôi có bắt buộc phải là Tiền hay tôi có thể đầu tư Thứ gì khác không?

 • Không, nhà đầu tư không phải đầu tư tiền để đủ điều kiện xin visa EB-5
 • Các quy định EB-5 yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện đầu tư “Vốn Capital” góp vào một doanh nghiệp
Ví dụ về Vốn góp bao gồm:
 • Tiền mặt
 • Hàng tồn kho
 • Trang thiết bị
 • Các thứ tương đương tiền
 • Tài sản hữu hình khác
 • Tiền thu được từ một khoản vay

Lưu ý:

Nếu bạn đang sử dụng tiền từ khoản vay làm vốn đầu tư của mình, khoản vay phải được bảo đảm bằng tài sản cá nhân của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân và chủ yếu cho khoản vay đó.

Hãy ghi nhớ:

Nếu bạn chọn đầu tư một hình thức vốn khác ngoài tiền mặt, chẳng hạn như hàng tồn kho, vốn sẽ được định giá theo giá trị thị trường hợp lý của nó.

Đầu tư của bạn “ở tình trạng rủi ro” có nghĩa là gì?

Khoản đầu tư EB-5 của bạn phải ở “tình trạng rủi ro” cho đến khi bạn trở thành thường trú nhân vô điều kiện.

 • Về cơ bản, điều này có nghĩa là khoản đầu tư của bạn phải thực sự được chi tiêu và không chỉ nằm yên trong tài khoản hoạt động kinh doanh của bạn

Mặc dù các quy định không rõ ràng, sau đây là một số điều cần lưu ý:

 • Khoản đầu tư của bạn phải chịu lãi hoặc lỗ
 • Bạn không thể nhận được bất kỳ đảm bảo rằng số vốn bạn đầu tư sẽ được hoàn trả cho bạn
 • Bạn không thể được cấp quyền mua lại bất kỳ phần nào bạn quan tâm thuộc về doanh nghiệp
 • Tiền của bạn phải giống với khoản đầu tư thay vì khoản cho doanh nghiệp vay
 • Tiền của bạn không thể chỉ nằm trong tài khoản ngân hàng và cũng không thể sử dụng chúng làm nguồn dự trữ kinh doanh
 • Nhà đầu tư cần lưu ý đến kế hoạch tái sử dụng vốn của Trung tâm Vùng đối với các quốc gia rôi vào tình trạng tồn đọng visa định cư như Việt Nam, Trung Quốc.


Xem thêm thông tin về Visa EB-5 Mỹ