Sự hình thành nguồn vốn EB-5

Trên toàn thế giới, Chính phủ các nước đang tìm cách thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư và tạo việc làm thông qua các nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp.