CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ EB-5

Chương trình EB-5 là gì? EB-5 (Employment Base Fifth) là chương trình của chính phủ Mỹ (https://www.uscis.gov/eb-5) , kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài nhằm kích thích kinh tế và tạo công ăn việc