Kinh Doanh Tại Mỹ Phần 6 – Những Lưu Ý Về Thuế Mỹ

Tiếp nối phần 5 – các loại thuế ở Mỹ khi thực hiện đầu tư, kinh doanh tại Hoa Kỳ, phần 6 này chúng tôi sẽ đưa ra những lưu ý về thuế Mỹ: các tài trợ khác tại Hoa Kỳ, cách chuyển lợi nhuận từ Hoa Kỳ về nước, bản chất thuế tiểu bang, địa phương và các loại thuế khác tại Hoa Kỳ. Cùng CNW khám phá ngay nhé!

Hướng dẫn kinh doanh tại Mỹ phần 5
Hướng dẫn kinh doanh tại Mỹ phần 5

Xem thêm:

Các tài trợ khác tại Hoa Kỳ

Các hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ có thể được tài trợ thông qua nợ, vốn chủ sở hữu hoặc kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu, mặc dù khuyến nghị rằng các hoạt động kinh doanh của bạn tại Hoa Kỳ không nên là khoản tài trợ hoàn toàn bằng nợ. Mặc dù chi phí lãi vay thường được khấu trừ, mã số thuế của Hoa Kỳ áp đặt các hạn chế khác nhau đối với khả năng khấu trừ. Ngoài ra, Sở Thuế vụ (IRS) có thể mô tả lại khoản nợ có mục đích là vốn chủ sở hữu cho các mục đích thuế của Hoa Kỳ, điều này có khả năng dẫn đến các khoản khấu trừ lãi suất không được phép và/hoặc nghĩa vụ thuế khấu lưu bổ sung.
Tiền lãi trả cho chủ nợ không phải người Mỹ thường phải chịu mức thuế liên bang 30% của Hoa Kỳ thông qua việc áp dụng chế độ khấu trừ FDAP được mô tả ở phần 5. Tỷ lệ này có thể được giảm (có thể bằng 0) nếu chủ nợ đủ điều kiện nhận trợ cấp theo hiệp ước thuế thu nhập hiện hành của Hoa Kỳ. 

Làm sao chuyển khoản thu nhập từ Hoa Kỳ về công ty mẹ ở nước sở tại?

Khi các hoạt động kinh doanh bên Hoa Kỳ có lãi, nên cân nhắc cách tốt nhất để chuyển tiền mặt về công ty tại nước sở tại. Nếu một công ty con của công ty Hoa Kỳ được thành lập, cổ tức được trả cho công ty mẹ không phải của Hoa Kỳ thường phải chịu mức thuế liên bang 30% của Hoa Kỳ theo chế độ khấu lưu của FDAP. Tỷ lệ 30% có thể được giảm (có thể bằng 0) theo hiệp ước thuế thu nhập hiện hành của Hoa Kỳ nếu người nhận đủ điều kiện nhận các lợi ích của hiệp định.

Đối với các công ty không thuộc Hoa Kỳ đang hoạt động dưới hình thức chi nhánh tại Hoa Kỳ, thuế lợi nhuận của chi nhánh liên bang áp đặt khoản khấu lưu tương tự (và việc giảm thuế lợi tức của chi nhánh cũng có thể được cung cấp theo hiệp ước thuế thu nhập của Hoa Kỳ).

Trong một số trường hợp, một công ty không thuộc Hoa Kỳ có thể chọn sử dụng nợ để tài trợ cho các hoạt động ở Hoa Kỳ nhằm chuyển tiền mặt về nước nếu thuế suất khấu trừ của liên bang đối với tiền lãi thấp hơn thuế suất khấu trừ của liên bang đối với cổ tức.

Thuế tiểu bang, địa phương và các loại thuế khác

Ngoài các hoạt động và cấu trúc tạo ra nghĩa vụ thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ, các công ty trong nước (tùy thuộc vào nơi họ đặt trụ sở, cách họ tiến hành kinh doanh và họ bán sản phẩm cho ai) cũng có thể phải chịu thuế thu nhập địa phương và tiểu bang, cũng như một số loại thuế phi thu nhập, chẳng hạn như thuế bán hàng và sử dụng, thuế tổng doanh thu, thuế bất động sản và tài sản cá nhân, thất nghiệp và thuế biên chế,…

Thuế thu nhập tiểu bang

Các công ty nước ngoài khi mở rộng kinh doanh sang Hoa Kỳ có thể ngạc nhiên khi biết rằng họ có thể phải chịu thuế thu nhập của tiểu bang không chỉ ở tiểu bang thành lập công ty mà còn ở các tiểu bang khác nữa.
Các tiểu bang thường áp đặt thuế khi một công ty tạo ra “mối quan hệ” thuế tiểu bang trong tiểu bang. Mối liên kết thường được hình thành khi một công ty có người hoặc tài sản ở một tiểu bang, thậm chí là tạm thời (và ngày càng nhiều, một số tiểu bang cũng có các quy tắc liên kết kinh tế, theo đó trách nhiệm pháp lý có thể tồn tại ngay cả khi không có người hoặc tài sản ở tiểu bang đó miễn là công ty đã tạo ra một ngưỡng mức bán cho nhà nước). Do đó, một công ty nước ngoài có thể tạo mối liên kết thuế tiểu bang ở nhiều tiểu bang. Mặc dù hầu hết các tiểu bang sử dụng thu nhập chịu thuế liên bang làm điểm khởi đầu để tính nghĩa vụ nộp thuế của tiểu bang, nhưng mỗi tiểu bang có thể cung cấp các khoản bổ sung hoặc trừ đáng kể cho số tiền đó để xác định thu nhập chịu thuế của tiểu bang. Các tiểu bang thường không cho phép cùng một mức khấu hao và thường sẽ cộng lại các khoản thuế của tiểu bang và địa phương, trong số các hạng mục khác, để xác định cơ sở tính thuế của tiểu bang. Do đó, cơ sở thuế thu nhập của tiểu bang có thể rất khác nhau giữa các tiểu bang. Ngoài ra, và khá bất thường so với các quốc gia khác trên toàn cầu, các bang dựa vào phân bổ theo công thức để phân chia cơ sở thuế của một doanh nghiệp đa bang.
Trong quá khứ, hầu hết các tiểu bang sử dụng hệ số kết hợp để so sánh tỷ lệ tài sản, bảng lương và doanh thu trong tiểu bang so với mọi nơi mà người đóng thuế tham gia kinh doanh. Giờ đây, ngày càng có nhiều bang chỉ dựa vào yếu tố doanh thu để phân bổ cơ sở tính thuế giữa các bang. Trong một số trường hợp, một số loại thu nhập, chẳng hạn như thu nhập từ việc bán tài sản nằm trong tiểu bang hoặc từ thu nhập vô hình nhất định, được phân bổ hoàn toàn cho một tiểu bang, mặc dù các quy tắc này khác nhau giữa các tiểu bang.

Về lý thuyết, không nên đánh thuế hai lần giữa các tiểu bang vì tổng thu nhập của một công ty nên được phân bổ và phân chia giữa các tiểu bang nơi công ty đã tạo mối quan hệ, nhưng vì không có cơ chế nào giữa các tiểu bang để giải quyết các tranh chấp về đánh thuế hai lần, có thể là một dòng thu nhập duy nhất có thể bị nhiều tiểu bang đánh thuế.

Thuế bán hàng và thuế sử dụng (Sales and use taxes)

Không giống như nhiều quốc gia khác, Hoa Kỳ không áp dụng thuế bán hàng quốc gia hoặc thuế giá trị gia tăng (VAT). Thay vào đó, các loại thuế dựa trên tiêu dùng như vậy, được gọi là thuế bán hàng và sử dụng được đánh vào tất cả các bang trừ năm tiểu bang.

Ở hầu hết các tiểu bang, ngoài thuế bán hàng trên toàn tiểu bang, các quận, thành phố và chính quyền khu vực địa phương khác có quyền đánh thuế bán hàng và thuế sử dụng của chính họ. May mắn thay, ở hầu hết các tiểu bang, các loại thuế bán hàng và sử dụng tài phán địa phương bổ sung này chỉ được áp dụng như một khoản bổ sung gia tăng cho cơ sở thuế bán hàng hiện có của tiểu bang và được thu bởi cùng một cơ quan thuế của tiểu bang. Tuy nhiên, ở một số tiểu bang, một số khu vực tài phán theo quy tắc “nhà ở” địa phương được cấp quyền quản lý thuế bán hàng và sử dụng của riêng họ tách biệt với tiểu bang, nghĩa là họ có thể có cơ sở tính thuế khác với cơ sở thuế của tiểu bang và có thể yêu cầu người nộp thuế nộp và báo cáo riêng các loại thuế địa phương đó. Thuế bán hàng thường được đánh vào giao dịch mua cuối cùng của người tiêu dùng.

Nói chung, tất cả các giao dịch bán tài sản cá nhân hữu hình diễn ra trong một tiểu bang đều phải chịu thuế bán hàng trừ khi được miễn trừ cụ thể theo quy định. Ở hầu hết các tiểu bang, việc bán dịch vụ và tài sản vô hình (chẳng hạn như phần mềm được phân phối điện tử) thường được loại trừ khỏi thuế bán hàng trừ khi chịu thuế cụ thể. Người bán có trách nhiệm thu và nộp thuế bán hàng, mặc dù luật tiểu bang và địa phương thường cho phép chuyển chi phí cho người tiêu dùng.

Thuế người lao động

Nguồn nhân lực là một lĩnh vực có thể trở nên khá thách thức đối với không chỉ các công ty nước ngoài mà còn cả các công ty Mỹ bởi sự phức tạp của thuế người lao động. Nhiều doanh nghiệp đến Hoa Kỳ quyết định thuê ngoài một số hoặc tất cả các hoạt động quản lý nguồn nhân lực của họ như quản lý tiền lương và phúc lợi vì những lĩnh vực này đòi hỏi kiến thức địa phương đáng kể.

1. Thuế an sinh xã hội
Theo Đạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang (FICA), thuế an sinh xã hội được áp dụng đối với tiền lương hoặc tiền công mà từng nhân viên nhận được để tài trợ cho các khoản trợ cấp hưu trí do chính phủ liên bang chi trả. Đối với năm 2022, thuế an sinh xã hội là 12,4%. Một nửa số thuế (6,2%) được giữ lại từ tiền lương của nhân viên và một nửa còn lại được trả bởi người sử dụng lao động. Phần liên quan đến phần an sinh xã hội của thuế liên bang phải tuân theo giới hạn tiền lương thay đổi định kỳ trong khi phần liên quan đến chương trình Medicare liên bang (1,45% áp dụng cho mỗi người sử dụng lao động và nhân viên) không phải chịu bất kỳ giới hạn nào như vậy.

2. Thuế thất nghiệp liên bang
Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) được áp dụng đối với các khoản thanh toán tiền lương mà người sử dụng lao động trả cho nhân viên của họ đối với các dịch vụ được thực hiện tại Hoa Kỳ bất kể quốc tịch hoặc nơi cư trú của người sử dụng lao động hoặc nhân viên. Liên quan đến chương trình bảo hiểm thất nghiệp liên bang này, hầu hết các bang cũng áp dụng thuế thất nghiệp của riêng họ và được khấu trừ vào thuế FUTA khi được thanh toán; tỷ lệ khác nhau giữa các tiểu bang cũng như về hiệu suất thất nghiệp lịch sử của từng người sử dụng lao động cụ thể.

3. Người sử dụng lao động báo cáo và khấu trừ thuế
Chủ lao động (dù là chủ lao động Hoa Kỳ trong nước hay nước ngoài) chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thu nhập và an sinh xã hội của liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ từ tiền lương của nhân viên là người nước ngoài cư trú và không cư trú. Người sử dụng lao động cũng chịu trách nhiệm báo cáo thu nhập bồi thường của nhân viên làm việc tại Hoa Kỳ.

Các khoản tín dụng và ưu đãi của liên bang, tiểu bang và địa phương

Mặc dù mạng lưới thuế liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ có thể phức tạp để có thể nắm rõ hết, nhưng cũng có các ưu đãi của liên bang, tiểu bang và địa phương dành cho các nhà đầu tư trong nước khi đầu tư liên quan đến đầu tư vốn vật chất, nghiên cứu và đổi mới, hoặc các hoạt động kinh doanh tạo việc làm. Chúng có thể bao gồm các khoản tín dụng thuế, giảm trừ, trợ cấp tiền mặt, trợ cấp đất đai, cho vay lãi suất thấp và các lợi ích khác.

Các công ty nên xem xét một chiến lược thuế để xác định và đảm bảo các ưu đãi đầu tư này vì chúng có thể giúp giảm thiểu chi phí ban đầu và chi phí hoạt động liên tục liên quan đến việc đầu tư vào Hoa Kỳ, cũng như củng cố mối quan hệ của nhà đầu tư trong nước với các cộng đồng Hoa Kỳ nơi công ty kinh doanh. Để được tư vấn cụ thể về thuế và cách thức kinh doanh tại Mỹ, định cư Mỹ cho cả gia đình, liên hệ ngay với CNW, hotline: 0908.835.533 để được tư vấn bởi chuyên gia di trú của chúng tôi. Đón xem phần 5, những lưu ý khác về thuế Mỹ tại đây.