Visa L1 đang lên ngôi tại Mỹ

Theo thông tin mới nhất thì Visa EB5 sẽ tăng lên 1.350.000USD trong đầu tháng 4/2018, với những quyền lợi và điều kiện hấp dẫn riêng biệt đã khiến L1 Visa trở thành giải pháp