Tái Sử dụng vốn EB-5: 10 cân nhắc hàng đầu cho các nhà đầu tư EB-5

Nhà đầu tư EB-5 nhận thức đầy đủ rủi ro khi hoàn vốn?

Khi tham gia đầu tư EB-5, các nhà đầu tư Việt Nam chủ yếu quan tâm đến 2 mục tiêu chính là đạt thẻ xanh và được hoàn vốn sau 5 năm đầu tư. Tuy nhiên, tình trạng tồn đọng visa kéo dài xảy ra với Trung Quốc và Việt Nam dẫn đến việc kéo dài thời gian duy trì vốn đầu tư này có thể dài hơn 7 năm. Vấn đề mới phát sinh là liệu các dự án EB-5 mà cụ thể là các Trung tâm Vùng EB-5 đã công bố minh bạch kế hoạch tái sử dụng vốn này cho nhà đầu tư chưa nhằm đảm bảo hoàn vốn an toàn và thỏa mãn quy định của USCIS về yêu cầu vốn đầu tư rủi ro trong cho đến cuối giai đoạn thẻ xanh 2 năm.

Thực tế nhiều nhà đầu tư Việt Nam vẫn chưa được thông báo và nhận thức rõ vấn đề rủi ro này cho việc hoàn vốn đầu tư EB-5…

vấn đề rủi ro này cho việc hoàn vốn đầu tư EB-5…

Trong thông báo chính sách ngày 14 tháng 6 năm 2017, USCIS đã cập nhật Sổ tay Chính sách để cung cấp hướng dẫn thêm về vốn đầu tư kèm theo yêu cầu rủi ro. Căn cứ vào Tập 6 của Sổ tay Chính sách, USCIS đã xác nhận và làm rõ rằng quỹ của nhà đầu tư EB-5 phải duy trì khoản đầu tư “ở tình trạng rủi ro” trong suốt thời gian thường trú có điều kiện 2 năm để đáp ứng yêu cầu được loại bỏ điều kiện thường trú này. Sổ tay cũng làm rõ rằng việc tái sử dụng vốn của nhà đầu tư có thể được áp dụng để đáp ứng yêu cầu vốn đầu tư  rủi ro trong một số trường hợp nhất định.

Với tình trạng tồn đọng visa kéo dài cho các nhà đầu tư ở Trung Quốc và Việt Nam, việc tái sử dụng vốn của các nhà đầu tư đã trở thành vấn đề thực tế không thể tránh khỏi vì dự án đầu tư ban đầu đã hoàn thành và khoản vay được hoàn trả từ doanh nghiệp tạo việc làm (JCE) cho doanh nghiệp thương mại mới (NCE) trước khi cấp số lượng visa có sẵn cho các nhà đầu tư.

Do đó, để tiếp tục đáp ứng yêu cầu vốn đầu tư rủi ro cho đến hết thời hạn thẻ xanh thường trú có điều kiện 2 năm, tiền của nhà đầu tư trả lại cho NCE không thể nằm yên trong tài khoản ngân hàng của NCE, mà cần phải được tái sử dụng cho một khoản đầu tư mới. Với thực tế này, nhiều dự án đã công bố hoặc sẽ công bố tin tức về việc tái sử dụng hay bố trí vốn này của các nhà đầu tư. Chẳng hạn gấn đầy Trung tâm Vùng CanAm đã công bố Chiến lược Tái Thu xếp vốn để bảo vệ nhà đầu tư EB-5 an toàn.

10 cân nhắc hàng đầu của nhà đầu tư EB-5 khi dự án công bố tái sử dụng vốn

Dưới đây là danh sách không đầy đủ của 10 điều quan trọng hàng đầu mà chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư nên xem xét khi dự án của Trung tâm Vùng công bố tái sử dụng vốn:

  • Liệu kế hoạch kinh doanh có được thực hiện thông qua khoản đầu tư ban đầu như được nêu trong kế hoạch kinh doanh EB-5 được nộp trong đơn I-526 hay không. Kiểm tra tình trạng của dự án và đảm bảo dự án đã được chuyển tiếp như đã nêu trong Tài liệu của đơn I-526
  • Liệu số lượng việc làm cần thiết đã được tạo ra bởi khoản đầu tư ban đầu dựa trên các phương pháp tính toán kinh tế trong Báo cáo Kinh tế của dự án
  • Khoản tiền EB-5 đã được sử dụng theo kế hoạch kinh doanh ban đầu cho khoản đầu tư ban đầu hay chưa. Quỹ EB-5 nên được sử dụng theo kế hoạch kinh doanh ban đầu và hợp đồng cho vay EB-5 (hoặc các tài liệu vốn chủ sở hữu thích hợp)
  • Việc đầu tư mới (tái sử dụng vốn) có phù hợp nhất quán với phạm vi kinh doanh đang diễn ra của NCE hay không
  • Liệu đầu tư mới được đề xuất có thỏa mãn yêu cầu vốn đầu tư rủi ro hay không. Các quỹ đầu tư phải được đặt ở tình trạng rủi ro (nhưng không nhất thiết phải ở cùng mức độ rủi ro như khoản đầu tư ban đầu), và không thể có điều khoản đảm bảo hoàn trả trực tiếp cho nhà đầu tư: (a) Đầu tư vào kho bạc có thể không được xem là đầu tư rủi ro; (b) USCIS xác định một số trái phiếu đô thị phát hành mới, chẳng hạn như chi tiêu cho đầu tư cơ sở hạ tầng, có thể được xem là đầu tư rủi ro miễn là đầu tư vào trái phiếu đó nằm trong phạm vi của NCE tồn tại tại thời điểm nhà đầu tư nộp I-526; (c) Nếu NCE đã cho vay các khoản đầu tư gộp vào JCE để xây dựng một tòa nhà dân cư, thì NCE một khi trả nợ đã tạo ra việc làm cần thiết thì có thể tiếp tục tái sử dụng vốn hoàn trả vào một hoặc nhiều khoản vay tương tự cho các dự án khác
  • Liệu các quỹ đầu tư sẽ được NCE tái sử dụng trong thời gian hợp lý về mặt thương mại sau khi hoàn trả khoản vay EB-5 ban đầu. USCIS chưa xác định được thời gian hợp lý về mặt thương mại, nhưng nhìn chung việc thẩm định thời gian hợp lý sẽ thực hiện được
  • Việc tái sử dụng có bao gồm cả thời gian 2 năm của tình trạng thường trú có điều kiện của nhà đầu tư hay không
  • Nhà đầu tư không được rút tiền đầu tư khỏi NCE trước khi hết hạn thẻ thường trú có điều kiện 2 năm và nộp đơn yêu cầu I-829, nếu không đơn xin I-829 sẽ bị từ chối
  • Liệu các tài liệu của công ty có yêu cầu một cuộc bỏ phiếu của các nhà đầu tư để tiếp tục việc tái sử dụng vốn hay không
  • Liệu các nhà đầu tư khác có thể ảnh hưởng hoặc ngăn chặn việc tái sử dụng vốn của các nhà đầu tư, những người phải tiếp tục đáp ứng yêu cầu đầu tư rủi ro.

Các yếu tố xem xét trên được nêu ở trên nên thông báo cho các nhà đầu tư về tình huống mới của việc tái sử dụng vốn và giúp họ hiểu cách thức tái sử dụng vốn sẽ đóng góp cho / ảnh hưởng đến việc đạt được thẻ thường trú vĩnh viễn như thế nào. Tuy nhiên, trong khi USCIS đã thừa nhận rằng việc tái sử dụng có thể là một lựa chọn để đảm bảo các khoản đầu tư tiếp tục đáp ứng yêu cầu đầu tư rủi ro, thì Sổ tay Chính sách thiếu hướng dẫn rõ ràng hoặc chi tiết về tái sử dụng đầu tư EB-5. Vào ngày 9 tháng 4, IIUSA đã gửi một bản ghi nhớ tới USCIS nêu rõ các mối quan tâm của ngành  và các lĩnh vực cụ thể cần làm rõ hoặc thay đổi đối với chính sách tái sử dụng của USCIS. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ mọi diễn biến liên quan đến chính sách và hướng dẫn của USCIS về việc tái sử dụng lại và cung cấp các cập nhật khi có thông tin sẵn sàng.

Nguồn: eb5insights


Xem thêm thông tin hữu ích về đầu tư EB-5