Cẩm nang hướng dẫn đầu tư EB-5 năm 2022 – Bước 4: Dịch vụ tư vấn EB-5 chuẩn bị hồ sơ

BƯỚC 4: Dịch vụ tư vấn EB-5 chuẩn bị hồ sơ

Vai trò của các bên cung cấp dịch vụ tưu vấn EB-5 là gì?

Các chuyên gia di trú chuẩn bị và nộp tài liệu kèm theo đơn theo chương trình EB-5, cung cấp các dịch vụ pháp lý và tài chính và đưa ra hướng dẫn. Ngành tư vấn di trú này đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ phải có chuyên môn trong các lãnh vực chuyên biệt khác nhau, bởi vì đầu tư định cư EB-5 liên quan đến luật di trú, luật chứng khoán, phân tích thị trường kinh tế và lao động, lập kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch tài chính, tư vấn đầu tư, thẩm định, kế toán, quản lý quỹ, tiếp thị và đôi khi là cả kiện tụng.

Bảng 1. Tổng quan về các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn EB-5

Bên cung cấp dịch vụ Vai trò
Tư vấn định cư · Chịu trách nhiệm tuân thủ luật di trú

· Đồng hành với nhà đầu tư và các trung tâm vùng trong suốt quá trình nộp hồ sơ

· Xem xét tất cả tài liệu nộp trong bộ hồ sơ EB-5 và các đơn xin tuân thủ nhập cư

· Phối hợp các bên cung cấp dịch vụ EB-5 để chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ quá trình đầu tư EB-5

· Làm việc với các nhà đầu tư để chuẩn bị thông tin cá nhân và hồ sơ tài chính cho đơn I-526, cụ thể là các báo cáo về nguồn vốn (SOF)

· Nộp đơn với USCIS và nhận/trả lời thư từ USCIS thay mặt cho khách hàng

· Phối hợp phản hồi mọi yêu cầu bằng chứng (RFE) từ USCIS

· Cung cấp hướng dẫn phỏng vấn tại lãnh sự hoặc điều chỉnh tình trạng đối với đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ

· Chuẩn bị đơn I-829

Tư vấn chứng khoán · Chịu trách nhiệm tuân thủ luật chứng khoán

· Chuẩn bị tài liệu giao dịch: biên bản ghi nhớ chào bán, thỏa thuận đăng ký, thỏa thuận đối tác trách nhiệm hữu hạn hoặc thỏa thuận chào bán, thỏa thuận ký quỹ

· Đảm bảo các tài liệu cung cấp có thể hiện thông tin quan trọng nhà đầu tư cần biết cũng như rủi ro có thể xảy ra, và tuân thủ các yêu cầu của việc cung cấp miễn trừ

· Đảm bảo rằng các tài liệu chào bán bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với các vấn đề chứng khoán

· Cung cấp hướng dẫn về các vấn đề như tiếp thị đầu tư, điều kiện chấp nhận nhà đầu tư và cách cấu trúc các giao dịch đầu tư

Chuyên gia viết kế hoạch kinh doanh · Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh để nộp cùng đơn I-526 và chứng minh việc tuân thủ các yêu cầu EB-5 về đầu tư và tạo việc làm

· Hỗ trợ lập kế hoạch trước khi chào bán, chiến lược kinh doanh EB-5, thẩm định, tài liệu tiếp thị và các yêu cầu bằng chứng (RFE)

Nhà kinh tế học · Chuẩn bị bản phân tích tác động kinh tế để nộp đơn I-526 cho việc đầu tư thông qua trung tâm vùng, các đơn từ và báo cáo hàng năm

· Hỗ trợ lập kế hoạch trước khi chào bán bằng cách tính toán các tác động tạo việc làm khả thi

· Chuẩn bị phân tích khu vực việc làm mục tiêu (TEA)

Luật sư tranh tụng · Theo đuổi vụ kiện tại tòa án liên bang nếu cần (việc kiện tụng có thể phát sinh liên quan đến việc xử lý chậm trễ, xem xét các đơn từ chối I-526 và I-829, xem xét các từ chối của trung tâm vùng và biện hộ cho các hành vi vi phạm luật chứng khoán)
Escrow agent · Tư cách là đại lý, nắm giữ hoặc quản lý các khoản ký quỹ của nhà đầu tư EB-5

· Có thể cung cấp dịch vụ quản lý quỹ

Quản lý quỹ · Thực hiện các biện pháp kiểm soát quỹ thẩm định nhằm theo dõi nguồn vốn, chuyển nhượng, sử dụng và giải ngân hợp pháp của quỹ

· Giám sát việc giải ngân nguồn vốn cho dự án và xác minh rằng vốn đang được sử dụng cho các khoản chi được phép

· Kiểm soát hoặc giám sát việc ký quỹ để đảm bảo tuân thủ đầy đủ pháp luật và các điều khoản của các thỏa thuận liên quan

Tư vấn đầu tư · Tiến hành thẩm định theo chuyên môn và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến các lựa chọn đầu tư với tư cách là tư vấn đã đăng ký

· Có thể là một phần của chương trình tuân thủ chứng khoán, bảo vệ các tổ chức phát hành và nhà đầu tư EB-5 liên quan đến việc tái sử dụng vốn EB-5

Bên môi giới/agent · Giúp đảm bảo rằng dịch vụ EB-5 được tiếp thị và bán đúng cách

· Tìm kiếm các nhà đầu tư cá nhân cho chương trình EB-5, đồng thời hỗ trợ tuân thủ pháp luật và quản lý rủi ro

· Cung cấp dịch vụ thẩm định độc lập, giám sát tổng quan, đánh giá mức độ phù hợp đầu tư và tư vấn ở giai đoạn bắt đầu

Đại lý tư vấn định cư · Hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu chương trình đàu tư EB-5 và các khoản đầu tư ở nước ngoài tới khách hàng
CPA và các cố vấn tài chính · Theo dõi và lập hồ sơ nguồn vốn của nhà đầu tư

· Chuẩn bị các báo cáo tài chính nộp cho USCIS để giải thích nguồn tiền của nhà đầu tư và ghi lại các khoản chi tiêu và doanh thu để tạo việc làm

· Hỗ trợ các tổ chức phát hành tuân thủ luật thuế, yêu cầu kế toán nội bộ và báo cáo nhà đầu tư

· Tư vấn cho các nhà đầu tư về kế hoạch thuế và bất động sản và kế hoạch thuế thu nhập trên toàn thế giới

· Hỗ trợ nhà đầu tư xem xét các dự báo tài chính và thông tin do tổ chức phát hành cung cấp

Các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn EB-5 có vai trò được xác định bởi chính kinh nghiệm trong mảng đầu tư EB-5 kết hợp với trình độ chuyên môn. Nhà đầu tư nên chọn luật sư EB-5 đã được cấp phép và có chứng chỉ chứng nhận là chuyên gia về luật di trú, cung cấp các dịch vụ dành riêng cho định cư cư và có kiến thức sâu rộng, hồ sơ thành tích và mạng lưới kết nối trong lĩnh vực đầu tư EB-5. Luật sư di trú chuẩn bị rà soát và nộp đơn cho USCIS và các cơ quan chính phủ khác.

Người viết kế hoạch kinh doanh EB-5

Người viết kế hoạch kinh doanh EB-5 là các chuyên gia kinh tế, có bằng cấp về kinh doanh và kinh tế, cũng như lịch sử phê duyệt các tài liệu EB-5. Kinh nghiệm về EB-5 là yêu cầu nhất thiết vì lĩnh vực này phức tạp và đang phát triển. Kiến thức có được nhờ kinh nghiệm và kinh nghiệm EB-5 là không đủ nếu không có chuyên môn nghiệp vụ. Không nên dựa vào một nhà cung cấp dịch vụ không có bằng cấp về kinh tế, ngay cả khi người đó đã tích lũy được một số kinh nghiệm EB-5. Cho dù có kinh nghiệm như thế nào trong lĩnh vực này, một luật sư di trú không thể cung cấp lời khuyên đầu tư hoặc bán các khoản đầu tư trừ khi được cấp phép hoặc đăng ký trong những ngành nghề đó.

Khi lựa chọn các chuyên gia EB-5 và đánh giá công việc của các bên cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư cần phải xem xét các mối quan hệ về lợi ích và xung đột lợi ích. Thông thường, luật sư di trú sẽ là đầu mối liên hệ duy nhất để hướng dẫn và xem xét công việc của các bên liên quan. Luật sư di trú nên xem xét công việc của từng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để đảm bảo tuân thủ luật di trú.

Các nhà đầu tư nên ký hợp đồng dịch vụ với những bên nào?

Mỗi nhà đầu tư EB-5 phải thuê luật sư di trú để nộp đơn xin nhập cư và tư vấn về việc tuân thủ nhập cư. Luật sư di trú sẽ giám sát nhà đầu tư trong suốt quá trình từ I-526 đến I-829, và giúp điều phối đội ngũ chuyên gia đóng góp vào đơn của nhà đầu tư. Ngoài luật sư di trú, các bên cung cấp dịch vụ đầu tư EB-5 đồng hành với nhà đầu tư sẽ đáp ứng tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu cá nhân.

Hầu hết các đơn nộp hồ sơ đầu tư EB-5 sử dụng các tài liệu được chuẩn bị bởi các chuyên gia được thuê bởi Trung tâm vùng, dự án hoặc tổ chức phát hành. Trong trường hợp này, nhà đầu tư không cần phải nhờ đến tư vấn chứng khoán, người viết kế hoạch kinh doanh hoặc chuyên gia kinh tế riêng lẻ. Nhà đầu tư vẫn có thể muốn tham khảo ý kiến của các chuyên gia EB-5 như vậy trong bối cảnh thẩm định, để xem xét tài liệu và đưa ra ý kiến thứ hai.

Trong quá trình thẩm định, nhà đầu tư có thể xem xét sự trợ giúp chuyên môn từ các cố vấn tài chính, cố vấn đầu tư và đại lý môi giới. Họ cũng có thể xem xét các nguồn không chính thức. Các đại diện của Trung tâm vùng, mặc dù không độc lập, nhưng có thể là một nguồn thông tin hỗ trợ có giá trị về EB-5 cũng như chuyên môn của ngành cụ thể. Nhóm thẩm định phải có khả năng giúp nhà đầu tư xem xét các tài liệu dựa trên các yêu cầu về visa EB-5, đánh giá việc bảo vệ quỹ nhà đầu tư và quản trị doanh nghiệp, đồng thời đánh giá tính khả thi của dự án và quản lý dự án.

Nhóm hỗ trợ nhà đầu tư có thể bao gồm các chuyên gia hỗ trợ quá trình di trú đến Hoa Kỳ. Ví dụ, hầu hết các nhà đầu tư sẽ tham khảo ý kiến của luật sư thuế quốc tế hoặc chuyên gia thuế để giúp điều hướng việc đánh thuế trên toàn thế giới.

Trong trường hợp gặp rắc rối với dự án đầu tư hoặc quy trình nhập cư, luật sư tố tụng có thể trở thành một phần quan trọng của nhóm. Một số luật sư luật di trú có kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ kiện tụng liên quan đến luật di trú. Tất cả các vụ kiện liên quan đến một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ hoặc đại diện sẽ diễn ra tại một tòa án liên bang có thẩm quyền đối với vụ việc.

Phản hồi RFE, NOID hoặc NOIR

Các nhà cung cấp dịch vụ EB-5 đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi bắt đầu quy trình EB-5, để chuẩn bị các tài liệu sẽ nộp cho đơn I-526 của nhà đầu tư. Các chuyên gia áp dụng chuyên môn và kinh nghiệm để chuẩn bị các đơn có thể được chấp thuận mà không cần yêu cầu thêm bằng chứng. Tuy nhiên, đôi khi sẽ có những vấn đề phát sinh. USCIS có thể đưa ra Yêu cầu Bằng chứng (RFE) hoặc Thông báo Ý định Từ chối (NOID) đối với hồ sơ đang chờ xử lý, hoặc thậm chí một Thông báo Ý định Thu hồi (NOIR) một hồ sơ đã được chấp thuận. USCIS sử dụng Thông báo Ý định Chấm dứt (NOIT) khi bắt đầu tiến hành chấm dứt một Trung tâm vùng. Việc phản hồi các thông báo như vậy có thể liên quan đến nhiều chuyên gia khác nhau, tùy thuộc vào các vấn đề mà USCIS đưa ra.

Nếu RFE đưa ra yêu cầu cung cấp thông tin về các tài liệu, luật sư di trú có thể liên hệ các bên đã soạn thảo các tài liệu ban đầu hoặc những người có nhiều kinh nghiệm trong việc phản hồi RFE. Người viết kế hoạch kinh doanh và nhà kinh tế có thể cung cấp các báo cáo cập nhật và làm rõ, cũng như hỗ trợ với các nghiên cứu bổ sung và bằng chứng kinh doanh. Nếu RFE đặt ra câu hỏi về nguồn tiền thì cần đến dịch vụ kế toán. Có thể cần lấy ý kiến tư vấn chuyên gia từ các CPA hoặc các chuyên gia khác. Cố vấn di trú cũng có thể cân nhắc việc tham khảo ý kiến của các luật sư khác có kinh nghiệm đặc biệt sâu rộng với RFE về EB-5.

Trong trường hợp có những sự cố không mong muốn xảy ra, nhà đầu tư có thể xem xét kiện tụng. Sẽ có lợi thế về mặt chiến lược khi nhờ luật sư tranh tụng hướng dẫn luật sư di trú cách phản hồi NOID và đề phòng đưa vụ việc ra tòa. Kiện tụng tại tòa án liên bang có thể phản đối những lời từ chối I-526 và I-829 không hợp lý hoặc dựa trên việc USCIS áp dụng hồi tố về một chính sách mới hoặc đã thay đổi.

Nguồn: EB-5 Visa Blog

Vui lòng đón xem tiếp bài hướng dẫn đầu tư số 3 – Bước 5: Yêu cầu và xử lý đơn I-526

Tài liệu cẩm nang hướng dẫn đầu tư EB-5 từ EB5Investors định hướng các bước đầu tư EB-5 với mức đầu tư tối thiểu $US800.000 và để nhận được thường trú nhân (PR) tại Hoa Kỳ. Hướng dẫn này bao gồm các yêu cầu đối với chương trình EB-5, tiến trình, số tiền đầu tư, cách chọn dự án EB-5, các chiến lược thẩm định, vai trò của các đơn vị dịch vụ EB-5 khác nhau, cách thức chuẩn bị đơn đăng ký đầu tư, quy trình đầu tư để có thường trú nhân, cách thức để có được thẻ xanh vĩnh viễn và cuối cùng là các yêu cầu làm thế nào để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Bài viết do các luật sư và chuyên gia soạn thảo với thông tin cập nhật theo luật EB-5 mới, tháng 03/2022. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các nhà đầu tư về 9 bài viết tương ứng với 9 bước đầu tư cơ bản.

Đăng ký tư vấn

CNW rất vui đón chào các nhà đầu tư tham gia tư vấn 1:1 tại văn phòng CNW để tìm hiểu chiến lược, cách thức đầu tư và các dự án EB-5 an toàn, nhanh và khả thi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và đồng hành từng bước trong hành trình đầu tư EB-5 cho từng nhà đầu tư để sở hữu thẻ xanh và hoàn vốn thành công.

Đăng ký ngay để tìm hiểu và giữ suất đầu tư. Vui lòng điền vào FORM ĐĂNG KÝ bên dưới hoặc liên hệ hotline 0908835533

Tham khảo thêm thông tin hướng dẫn đầu tư dự án EB-5: