EB-5 trực tiếp – Những câu hỏi thường gặp (Q&A)

Đầu tư trực tiếp EB-5 (direct EB5) đang tồn tại và tốt với mức $US500.000. Nội dung cập nhật từ Hội thảo ngày 9/7/2021.

                                                                                          Hội thảo Webinar – Đầu tư EB-5 trực tiếp (direct EB5)

1. “Đầu tư EB-5 trực tiếp (direct EB5) có rút ngắn thời gian cho đơn I-526 không?”
“Vốn dĩ không phải vậy. Có thể tưởng tượng rằng các đơn I-526 trực tiếp sẽ được phê duyệt nhanh hơn so với các đơn của trung tâm vùng nếu Quốc hội không gia hạn tiếp hoạt động cho trung tâm vùng. Nhưng điều này chưa ai dám chắc” – Robert Divine

2. “Chúng ta có thể đầu tư $US500.000 bây giờ không?”
“Đúng. USCIS đã chính thức công nhận hiệu lực của quyết định pháp lý về trường hợp trung tâm vùng Behring để trả về mức đầu tư $US500.000.
https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permosystem-workers/eb-5-immigrant-investor-program

Bạn có thể bắt đầu đầu tư kinh doanh trực tiếp riêng ngay bây giờ. Ngoài ra, chúng tôi đang thực hiện thẩm định các khoản đầu tư trực tiếp và sẽ chia sẻ vào ngày 1 tháng 8. Nếu bạn muốn tham gia, hãy đăng ký. “- Kurt Reuss

3. “Liệu các dự án đầu tư trực tiếp (direct EB5) một lần duy nhất vẫn cần xác minh rằng một người Mỹ là ‘nhà đầu tư được công nhận’ hay một người ở nước ngoài là ‘nhà đầu tư kinh nghiệm’? Điều này có thay đổi nếu nhà đầu tư chỉ mua nhượng quyền kinh doanh từ một người nhượng quyền ? ”

“Tất cả phụ thuộc vào các dữ kiện và hoàn cảnh cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, nhà đầu tư EB-5 vẫn là một nhà đầu tư thụ động và do đó việc chào bán tương tự như bán chứng khoán theo luật chứng khoán Mỹ. Trong những trường hợp đó, theo nguyên tắc chung, bạn có thể đề nghị nhà đầu tư hoàn thành bảng câu hỏi về “nhà đầu tư được công nhận”. Nếu nhà đầu tư đang cư ngụ và bạn tiếp thị ở nước ngoài, bạn có thể không cần xác nhận điều kiện nhà đầu tư được công nhận này.

Tuy nhiên, về mặt thực tế, bạn muốn đảm bảo rằng nhà đầu tư hiểu biết và có kinh nghiệm trong các vấn đề tài chính để đánh giá giá trị của việc đầu tư tài chính này và thực tế có đủ tiềm lực để thực hiện một khoản đầu tư tài chính như vậy. Và do đó, từ quan điểm công ty / ủy thác riêng, cách tốt nhất nên yêu cầu nhà đầu tư ký vào bảng câu hỏi để xác nhận tư cách nhà đầu tư được công nhận.

4. “Đầu tư trực tiếp hoàn toàn không phù hợp để tạo việc làm trong lĩnh vực xây dựng?”
“Chính xác.” – Robert Divine

5. “Vì vậy, về cơ bản việc phát triển bất động sản không còn phù hợp cho đến khi hoặc khi nào Chương trình Trung tâm Vùng được phê duyệt lại?”
“Không. Các công việc xây dựng sẽ không đủ điều kiện. Nhưng các công việc vận hành sẽ đủ điều kiện, chẳng hạn như với sự phát triển của một khách sạn hoặc cơ sở hỗ trợ người cao tuổi.” – Rupy Cheema

6. “Vui lòng giải thích về khả năng ‘tài khoản ký quỹ escrow’ (chủ yếu là khung thời gian và thời hạn) với đầu tư trực tiếp EB-5 (direct EB5).”
“Tôi không chắc bạn muốn nói gì. Các quy tắc về việc đầu tư từng phần ngay từ đầu chưa rõ ràng và đó là một cách làm rủi ro.” – Robert Divine

7. “Chúng tôi có mẫu I-924 được phê duyệt gần đây theo Chương trình Trung tâm Vùng. Để tiếp cận các nhà đầu tư trực tiếp, chúng tôi có cần một kế hoạch kinh doanh mới không?”
“Bạn cần làm lại một cấu trúc giao dịch mới hoàn toàn.” – Robert Divine

8. “Việc thay đổi luật và quy định thường không có hiệu lực hồi tố. Tuy nhiên, tại sao thời hạn của trung tâm vùng tạm ngừng tất cả các trường hợp đang chờ xử lý?”
“Một câu hỏi hay. Có thể có kiện tụng về việc này nếu trung tâm vùng không được gia hạn.” – Robert Divine

9. “Trong các dự án EB-5 đầu tư trực tiếp (direct EB5), các nhà đầu tư có phải tích cực tham gia vào liên doanh mới, thay vì là các nhà đầu tư thụ động không?”
“Các quy tắc áp dụng về “quản lý doanh nghiệp” không khác nhau trong Chương trình Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp.

10. “Cho ví dụ cụ thể về trường hợp đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư trực tiếp theo nhóm (pooled investment)? Họ đã thực hiện hình thức nào? Cần bao nhiêu người tham gia? Thời gian từ giai đoạn ý tưởng và cấp vốn đến khi nhận được phê duyệt I-526 như thế nào?”
“Chúng tôi không thể vạch ra một đường lối chung; các tình huống là cụ thể tùy theo từng khách hàng. Nếu cần chúng tôi sẽ tư vấn 1:1 cho mỗi trường hợp.” – Rupy Cheema

11. “Còn về các Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA)? Chúng có còn hiệu lực với đầu tư EB-5 trực tiếp (direct EB5) không?”
“Các yêu cầu của TEA là giống nhau đối với đầu tư trực tiếp và với đầu tư vào trung tâm vùng. Điều đã thay đổi là sự vô hiệu của luật lệ năm 2019. Vì vậy thay vì các quy tắc ‘bulls eye’ của HUA (Khu vực thất nghiệp cao, High Unemployment Area) do USCIS đưa ra quyết định theo quy tắc năm 2019 với các điều luật trước đó, nay khôi phục lại yêu cầu thư chỉ định từ cơ quan tiểu bang phụ trách HUA trừ khi dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy toàn bộ quận hoặc MSA (khu vực thống kê đô thị, metropolitan statistical area) được xếp là HUA. ” – Robert Divine

12. “Số tiền $US500.000 là một yêu cầu hay một khoản đầu tư trực tiếp có thể lớn hơn? Liệu 10 người có thu nhập $US50.000 mỗi năm có đủ điều kiện để đầu tư $US500.000 không?”
“$US500.000 luôn là mức đầu tư tối thiểu. Giả thuyết đơn giản cho bất kỳ câu trả lời chính xác nào.” – Robert Divine

13. “Ai thực hiện thẩm định? Đó là bên thứ 3 hay cơ quan chính phủ?”
“Các cơ quan chính phủ không thực hiện thẩm định, họ chỉ xem xét các đơn để xác nhận sự tuân thủ của chương trình. EB5 Diligence được thành lập đặc biệt để cung cấp việc thẩm định của bên thứ ba.” – Rupy Cheema

14. “Nếu có 2 nhà đầu tư trở lên đầu tư với giá $US500.000/người, vậy có yêu cầu gấp đôi số lượng nhân viên không? Ví dụ, 2 nhà đầu tư = $US1.000.0000 và số lượng nhân viên = 20?”
“Mỗi nhà đầu tư phải tạo ra 10 việc làm mới cho người lao động Mỹ mà không có sự trùng lặp về số lượng liên quan đến các nhà đầu tư khác. Các nhà đầu tư có thể thỏa thuận với nhau về bất kỳ thứ tự phân bổ việc làm nào.” – Robert Divine

15. “Về NCE (công ty mới) và JCE (đơn vị tạo việc làm) trong bối cảnh EB-5 trực tiếp, ban hội thẩm có nên sử dụng người soạn kế hoạch kinh doanh để giải thích nguồn vốn tạo việc làm của JCE có được từ các nhà đầu tư EB-5 không?”
“Một kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp rất cần thiết, trừ khi các công việc cần thiết đã được tạo ra.” – Robert Divine

16. “Tôi đã đầu tư $US500.000 vào tháng 1 năm 2019. Tôi được thông báo rằng Quốc hội Mỹ đã không gia hạn chương trình EB-5 trung tâm vùng vào cuối tháng 6. Vậy tình trạng của tôi như thế nào?”
“Xem cảnh báo của chúng tôi về điều này.” – Robert Divine

17. “Bạn nghĩ chúng ta có thể tiếp thị khoản đầu tư trực tiếp $US500.000 trong bao lâu?”
“Không có giới hạn. Câu hỏi là khi nào luật sẽ hỗ trợ gia hạn trung tâm vùng hoạt động, mà tôi dự đoán sẽ có từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021.” – Robert Divine

“Nếu bạn đang nói về thời điểm để mức đầu tư tối thiểu $US500.000 tăng lên, thì không ai biết chắc chắn. Nhưng nhiều người tin rằng mức gia tăng đó sẽ gắn liền với việc ủy quyền lại trung tâm vùng. Và tôi dự đoán điều đó có thể xảy ra sớm nhất là vào ngày 30 tháng 9.” – Kurt Reuss

18. “Đầu tư vào một công ty Startup công nghệ hoặc giếng dầu có được tính vào EB-5 trực tiếp không (direct EB5)?”
“Nó có thể nếu nó đáp ứng các yêu cầu khác nhau.” – Robert Divine

19. “Liệu có thể kết hợp Nhà đầu tư EB-5 với chương trình cấp vốn của SBA để sử dụng tiền đầu tư EB-5 nhằm mua lại một doanh nghiệp không?”
“Vấn đề khá phức tạp. Để được tư vấn chuyên nghiệp, hãy gọi đến văn phòng của tôi theo số 423-752-4416.” – Robert Divine

(Nguồn: Webinar, Nguồn EB-5 Marketplace)

CNW đã chuẩn bị thu xếp các mô hình kinh doanh đầu tư EB-5 trực tiếp (direct EB5) đa dạng và phù hợp theo yêu cầu của nhà đầu tư Việt. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại Mỹ, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức EB-5: